اعلان کاریابی: به تعداد (5) بست کمبود سوم و چهارم مرکز ملی معلومات افغانستان به رقابت گذاشته میشود

rafee_admin
Mon, Jul 26 2021 9:20 AM

Publish Date

Closing Date

به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و همچنان متکی به مـواد هشتم، نُهـم و دهم طرزالعمل تعیینات کارکنان بست های سوم، چهارم، پنجم و ششم کارکنان خدمات ملکی تمام بست های خالی که از طریق رقابت آزاد احراز می گردند باید با استفاده از صدور مکتوب به تمامی مراجع ذیربط و از طریق رسانه ها و سایر امکانات اعلان گردند.

بدین ملحوظ به تعداد (5) بست رتبه سوم و چهارم کمبود مرکز ملی معلومات شامل سیستم رتب و معاش ایـن وزارت به اعلان کارمندیابی سـپرده شـده اسـت که اعلان اول بسـت ها از تاریخ ۱۴۰۰/۵/۴ الی ۱۴۰۰/۵/۱۴ و اعلان مجـدد بست ها از ۱۴۰۰/۵/۴ الی ۱۴۰۰/۵/۱۱ میباشد. ضمیمه جدول و لوایح وظایف بست ها جهت نشر در ویب سایت کمیسیون محترم ارسال است.

 

mc

اسناد:

 رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق اینــــجا کلیک نمایید.

سافت فورم کاریابی اینـــــــجا کلیک نمایید.

مکتوب اعلان کارمندیابی

نوت: قبل از انتخاب بست مورد نظر رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق را به دقت مطالعه نمایید همچنان قابل یادآوریست که فورم ها خانه پری شده تنها حضوری پذیرفته میشود.

یادداشت: آن عده از بست های که اعلان مجدد هستند از ۱۴۰۰/۵/۴ الی ۱۴۰۰/۵/۱۱ و متباقی بست ها از تاریخ ۱۴۰۰/۵/۴ الی ۱۴۰۰/۵/۱۴ مهلت دارند.

.جهت معلومات بیشتر به شماره 0202103997 تماس بگیرید

uuju

.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies