مرکز ملی معلومات افغانستان

یگانه مرکز و نقطه توصل ادارات حکومتی

خواست ما از مشترکین محترم

اعتماد از شما میزبانی و مصئونیت دیتاها ازما

 مرکز ملی معلومات افغانستان

عرضه کننده خدمات میزبانی ویب سایت و ایمیل شما

اعتماد از شما خدمات ازما 

عکس ها و ویدیو ها عکس ها و ویدیو ها

How to Config Contact Us Page (مدیریت صفحه ارتباط با ما)

How to add Quick Links (اضافه نمودن لینک های ادارات مرتبط)

Add and Translate Menus (اضافه نمودن و ترجمه نمودن مینیوها)

Add Contents in Different Content Types (اضافه نمودن اخبار- داوطلبی - وظایف و غیره)

Structure Custom Block 3 ( تغیر درقسمت های فوتر ویبسایت )

Structure Custom Block 2 (تغیر درقسمت های پیام ریس اداره و ارتباطات اجتماعی)

Structure Custom Block 1 (تغیر درقسمت های نام اداره و بنر)

How to login in CMS(نحوه ورود به سیستم CMS)