خدمات 24 ساعته مرکز ملی معلومات افغانستان

Anonymous (not verified)

1- میزبانی خدمات ایمیل و ویب سایت.
2- میزبانی خدمات سرور های اختصاصی.
3- خدمات بک اپ سیستم ها.
4-میزبانی خدمات کولوکیشن سرور سرویس.